Juridisch Verhuur

4-Freedom | Meer mogelijkheden tijdelijke verhuur per 1 juli 2016

Onlangs heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel doorstroming huurmarkt. Als ook de Eerste Kamer instemt, wordt tijdelijke verhuur van kamers (onzelfstandige woonruimte) voor vijf jaar aan jongeren (tussen 18 en 28 jaar) mogelijk en tijdelijke verhuur van zelfstandige woonruimte voor maximaal twee jaar. De minister wil de wet per 1 juli 2016 in werking laten treden. Het voorstel heeft zowel betrekking op de huurprijs van woonruimte als op tijdelijke verhuur van woonruimte.

Met de eerste nota van wijziging kwam de minister tegemoet aan de kritiek dat na het aflopen van de tijdelijke huurovereenkomst de verhuurder de mogelijkheid had om de huurder een nieuwe huurovereenkomst aan te bieden met een veel hogere huurprijs. In de nieuwe tekst is het alleen nog mogelijk de huurprijs te indexeren met de inflatie, en geen nieuwe huurprijs aan te bieden.

De tweede nota van wijziging had betrekking op de inkomensafhankelijke huurverhoging. Deze regeling maakte het mogelijk om de huurprijs extra te indexeren, met maximaal vier procentpunt bovenop de inflatie. In het oorspronkelijke wetsvoorstel zouden pensioengerechtigden uitgezonderd worden van deze regel. Op basis van politieke wensen werden ook meerpersoons huishoudens (groter of gelijk aan vier personen) ontzien bij huurverhogingen. Voor hen geldt de inkomensafhankelijke huurverhoging niet, voor de overige huurders wel.

De duur van de tijdelijke huurovereenkomst van woonruimte is verlengd van één naar twee jaar.

Door een amendement werd tevens de mogelijkheid van tussentijdse opzegging door een huurder van de huur van tijdelijke woonruimte mogelijk gemaakt. Met name studenten vreesden dat zij gedurende hun hele studie niet naar een andere kamer zouden kunnen verhuizen. Dat is nu opgelost.

Om duidelijkheid te creëren voor de huurder of de huurovereenkomst wordt voortgezet, is tevens bepaald dat de verhuurder maximaal drie en minimaal één maand van te voren moet aangeven of de tijdelijke huurovereenkomst wordt omgezet in een reguliere huurovereenkomst voor onbepaalde tijd. Indien de verhuurder deze mededeling nalaat, wordt de overeenkomst automatisch omgezet in een reguliere huurovereenkomst.

Ten slotte werd bij amendement geregeld dat indien de verhuurder de huur van woonruimte bestemd voor grote gezinnen wenst op te zeggen, de verhuurder aannemelijk moet maken dat passende woonruimte beschikbaar is.

Gevolgen: per 1 juli 2016 zijn er nog meer mogelijkheden voor tijdelijke verhuur van woonruimte. Iedere zelfstandige woonruimte van een particuliere verhuurder kan dan voor maximaal twee jaar tijdelijk verhuurd worden. Kamers en andere onzelfstandige woonruimten kunnen aan jongeren tijdelijk voor vijf jaar worden verhuurd. De positie van huurders en verhuurders van woonruimte verandert aanzienlijk. Het uitgangspunt dat een overeenkomst van verhuur van woonruimte voor onbepaalde tijd geldt, wordt met deze wetswijziging verlaten. Verhuurders kunnen de wettelijke mogelijkheden benutten in de vorm van een ‘proefperiode’ voor de huurder.

Verhuurders die de nieuwe mogelijkheden per 1 juli 2016 benutten moeten goed agenderen wanneer de tijdelijke huurovereenkomst eindigt en tijdig beslissen of de huurovereenkomst verlengd wordt. Die aanzegging moet schriftelijk geschieden. Gebeurt dat niet dan is alsnog sprake van een reguliere huurovereenkomst.
Bron : Elout Korevaar, advocaat vastgoedrecht bij Hoeberechts advocaten en docent huurrecht aan de Universiteit Leiden

Recent Posts